1.-AVALEM JOVES PLUS

EMCUJU 2018: Programa d’incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals de la Comunitat Valenciana en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 373.089,84 Euros
 • Nombre de contractes:  25 contractes en la modalitat de pràctiques
 • Durada dels contractes: 12 mesos.  Inici el  9  de juliol de 2018 fins al 8 de juliol de 2019

TITULACIONS REQUERIDES I CONTRATACIONS REALITZADES 2018

TITULACIÓ

DEPARTAMENT

T. S. Administració i Finances

Participació Ciutadana

T. S. Administració i Finances

Secretaria

T. S. Administració i Finances

Patrimoni

T. S. Administració i Finances

Ocupació

T. S. Administració i Finances

Personal

T. S. Administració i Finances

Benestar Social

T. S. Administració i Finances

Benestar Social

T. S. Administració i Finances

Contractació

T. Gestió Administrativa

Educació

T. Gestió Administrativa

Cultura

T. Gestió Administrativa

Cultura

T. Gestió Administrativa

ESPAI

T. Gestió Administrativa

Admón. General

T. Sistemes microinformatics i xarxes

Modernització

T.S. Image i So

Comunicació

T. S. Animació Soci Cultural.

Joventut

Grau Filologia catalana

AVIVA

Grau Psicologia

Educació

Grau Deret

Urbanisme

Enginyeria Tèc. Industrial

Urbanisme

Grau Arquitectura Sup.

Urbanisme

Grau en Història

Cultura

Grau Relacions Laborals

Ocupació

Grau ADE

Serv. Econòmics

T. Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor

ESPAI

 

 

2.- AJUDES AP-POEJ

Ajudes del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (eix 5) destinades al cofinançament de projectes promoguts per les entitats sol·licitants per a la realització d'activitats formatives que contribuïsquen a reforçar l’empleabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació, en compliment de l'objectiu específic 8.2.2, de l'eix 5, del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil: la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Ajuda màxima concedida : 50.605,48 euros.
 • Denominació del Projecte formatiu: “Construïx el teu futur”
 • Itinerari formatiu:
  • Formació especifica: “Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció”.
  • Formació complementària: Competències clau, Igualtat d'oportunitats, TIC, anglés, Prevenció de riscos laborals, Carnet de carretoner, orientació i tutoria.
 • Durada: 833 hores, des del 18 de juny fins al 28 de desembre de 2018.
 • Participants: 10 joves
 • Professorat: 1 docent de formació específica i 1 docent de formació complementària.

Actuacions cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu de Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana.Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es (http://ec.europa.eu/social/home.jsp? langId=es)

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social: http://www.empleo.gob.es/uafse (http://www.empleo.gob.es/uafse)