AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMES D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ (AVALEM JOVES) 2017

PROGRAMA EMCUJU:

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

• Subvenció obtinguda: 110.705,42 Euros
• Nombre de contractes: 11 contractes
• Durada dels contractes: Inici el 3 d’agost 2017 (10 contractes de 7 mesos que fnalitzaran el 2 de març de 2018 i 1 contracte de 12 mesos que finalitzará el 2 d’agost de 2018).
• Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

• 1 TÈCNIC DE PROMOCIÓ VALENCIÀ: 7 mesos

Suport a les activitats i programes del departament com son: correcció, revisió, traducció de documents, assessorament lingüístic, difusió, promoció i dinamització de l’us del valencià. 

• 1 TÈCNIC DE L’ ÁREA JURÍDICA URBANISME: 7 mesos

Suport a les activitats del departament tècnic d’Urbanisme, mitjançant l’assessorament juridic en la materia.

• 1 ADMINISTRATIVA ÀREA D’OCUPACIÓ I COMERÇ: 7 mesos

Atenció al públic presencial i telefònica a l'usuari en el lloc d'informació del propi departamento sobre cursos, ofertas de treball, etc.. gestionats pel departament. Generació d’expedientes de l’Àrea i la seua gestió administrativa. Incorporació dels documents als expedients de la unitat administrativa, així com el seu arxiu i registre. Utilització d’aplicacions informátiques d’oficina per a la gestió del expedientes de l’Àrea. Utilització d’aplicacions informátiques especifiques del Departament i de l’Ajuntamet. 

1 TÉCNIC MEDI AMBIENT: 7 mesos

Suport a les activitats del departament tècnic d’Urbanisme, mitjançant l’assessorament en materia de Medi Ambient.

• 1 PSICÓLEG/A GAB. PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL: 7 mesos

Participar en l’elaboració del Pla d’Activitats i la Memòria corresponent. Assessorar i col·laborar amb els/les tutors/es en l’elaboració dels Plans d’Acció Tutorial. Assessorar i col·laborar en l’optimització dels processos d’ensenyança i aprenentatge, en la prevenció i detecció primerenca de Necessitats Específiques de Suport Educatiu, en la intervenció sobre les mateixes, així com en el seguiment de la seua evolució. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat, mitjançant l’aplicació de proves psicotècniques, i realitzar l’informe psicopedagògic preceptiu. Participar en l’elaboració d’Informes Tècnics per a la tramitació dels Dictàmens d’Escolarització. 

• 1 TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 12 mesos

Donar suport i participar en la consecució dels objetius i activitats del Àrea de Participació Ciutadada per a la generació dels mecanismes e instruments necessaris per a que la població puga participar en les decisions del governen municipal. 

• 1 GRADUAT EN HISTÒRIA MUSEU RAJOLAR: 7 mesos

Dinamitzar dels grups que visiten el Museu. Elaborar les activitats didàctiques baix la supervisió del la Tècnica del Museu. Conduir als grups en les visites guiades. Col·laborar en el tallers complementaris a les exposicions temporals. Recolzar en la preparació, instal•lació i muntatge de les exposicions temporals. Col·laborar amb els professors o responsables de grup a l'hora de realitzar tant els tallers com les visites guiades.

• 2 AUX. ADMINISTRATIUS (BENESTAR SOCIAL Y SECRETARIA): 7 mesos

 Atenció al públic presencial i telefònica a l'usuari en el lloc d'informació del propi departament. Mecanografiat i fotocopiat, de tot tipus de documents. Incorporació dels documents als expedients de la unitat administrativa, així com el seu arxiu i registre. Utilització de terminals d'ordinador per a càlcul, introducció de dades, tractament de textos i altres programes. En general, realització d'activitats administratives elementals conformement a instruccions rebudes o normes existents.

• 1 GRADUADA EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA MUNICIPAL: 7 mesos

Inventari i gestió dels fons de la Biblioteca municipal. En general, participar en la realització d’activitats i programes de dinamització de la Biblioteca Pública Municipal.

• 1 GRADUADA EN BIBLIOTECNONIMIA Y DOCUMENTACIÓ, ARCHIVO MUNICIPAL: 7 mesos

Realització de l’Inventari i gestió dels expedients de l’arxiu municipal.

PROGRAMA EMPUJU:

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

• Subvenció obtinguda: 64.734,62 €
• Nombre de contractes: 4
• Durada del contracte: Des del 3 d’agost de 2017 al 2 d’agost de 2018
• Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

1 OFICIAL DE PINTURA D’EDIFICIS: 12 mesos

Aplicació de pintura i altres acabats en els edificis i dependències municipals, vies públiques i mobiliari de jardins i parcs municipals.

1 OFICIAL DE LAMPISTERIA: 12 mesos

Realitzar reparacions i instalacions de lampistería en els edificis i dependències municipals,i en jardins i parcs municipals.

• 2 PEÓN D'OBRES I SERVEIS: 12 mesos

Operacions bàsiques d'obra pública, pintura, etc..en el municipi. En general, donar suport als serveis municipals.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social: http://www.empleo.gob.es/uafse