POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'objectiu d'aquesta política és informar les persones interessades sobre els diferents tractaments realitzats per aquest Ajuntament mitjançant la pàgina web i que afecten les seues dades personals de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA, domiciliat en el CARRER MESTRE MÚSIC VICENT I PRATS S/N (46200 PAIPORTA) VALÈNCIA, amb NIF P4618800I, telèfon de contacte: 963971222 i adreça electrònica: ajuntament@paiporta.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
SEGURETAT I PRIVACITAT DE DADES SL, amb domicili en Avinguda Corts Valencianes Edifici Bessons Center, núm.  39-13C i D 46015 de València , telèfon de contacte: 900 85 85 50 i adreça electrònica: infodpo@forlopd.es

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS 
· USUARIS O USUSARIES/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE. Tractarem les teues dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a: 
· Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web. 
· Entendre el comportament de la persona navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
· Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat. 
· Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
· USUARIS O USUARIES/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
· En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teues dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les teues dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les teues dades amb les finalitats esmentades.
· Per a complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
· En el nostre interés legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l'apartat huité de la present política.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.
Una vegada que les dades deixen de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per a, en el seu cas, posar-les a la disposició de les administracions i organismes públics competents, jutjats i tribunals o el Ministeri Fiscal, d'acord a la duració del termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb el client o la clienta i/o els terminis de conservació previstos legalment.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS
La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils. 

6. DESTINATARIS
Durant el període de duració del tractament de les teues dades personals, l'Ajuntament podrà cedir les teues dades als següents destinataris: 
· Jutjats i tribunals.
· Forces i Cosos de Seguretat de l'Estat.
· Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l'obligació  legal de facilitar les dades personals. 

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
L'Ajuntament no realitza Transferència Internacional de Dades alguna. 

8. DRETS
Les persones interessades podran exercir, en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta, els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d'aquestes (sempre que siga tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan siga procedent, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.  

Per a això, podrà emprar els formularis habilitats per l'Ajuntament, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o electrònica a dalt indicades. En qualsevol cas, la teua sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una fotocòpia del DNI o document equivalent, amb la finalitat d'acreditar la teua identitat.  

En cas que senta vulnerats els teus drets, pel que concerneix la protecció de les teues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

9. VERACITAT DE LES DADES
La persona interessada garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; i es compromet a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportara, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En el cas que l'usuari facilite dades de terceres persones, declara que compta amb el consentiment de les persones interessades i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.