Calendari Fiscal 2018

PAGAMENT EN ENTITAT FINANCERA

De l'1 de febrer al 2 d'abril estaran al cobrament en voluntària:
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

De l'1 d'abril al 31 de maig estaran al cobrament en voluntària:
TAXES MUNICIPALS
TAXA PER LLOCS EN MERCAT I MERCAT AMBULANT (1º semestre)
TAXA PER TAULES I CADIRES (1º semestre)

De l'1 de juny al 31 de juliol estaran al cobrament en voluntària:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI urbana)

De l'1 de setembre al 31 d'octubre estaran al cobrament en voluntària:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA (IBI rústica)
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (I.A.I.)
TAXA PER LLOCS EN MERCAT I MERCAT AMBULANT (2º semestre)
TAXA PER TAULES I CADIRES (2º semestre)

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
El càrrec s'emetrà a meitat de cada període del pagament de cada impost.

PAGAMENT DOMICILIAT FRACCIONAT
El 10 de febrer 
: VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) (50 %)
El 10 de marçVEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) (50 %)
El 10 de maig : BÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)
El 10 de junyBÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)
El 10 de juliolBÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)
El 10 d'agost: BÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)
El 10 de setembre: BÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)
El 10 d'octubreBÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA (IBI) (1/6)