PAGAMENT EN ENTITAT FINANCERA

1 de febrer al 31 de març (ampliat fins a l'1 de juny)
·Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

1 d'abril a l'1 de juny (modificat de l'1 de setembre al 2 de novembre)
·Taxa Fem
·Taxa Guals 
·Taxa per llocs en Mercat i Mercat ambulant (1r semestre)
·Taxa per Taules i cadires (1r semestre)

1 de juny al 31 de juliol 
·Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (IBI Urbana)

1 de setembre al 2 de novembre 
·Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica)
·Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
·Taxa per llocs en Mercat i Mercat Ambulant (2n semestre) (modificat del 30 d'octubre al 30 de desembre)
·Taxa per Taules i cadires (2n semestre) (modificat del 30 d'octubre al 30 de desembre)

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ
El càrrec s'emetrà la primera setmana del segon mes de cada període del pagament 

PAGAMENT FRACCIONAT
10 de febrer
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
10 de març Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
11 de maig Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (1/6)
10 de juny Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (2/6)
10 de juliol Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (3/6)
10 d'agost Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (4/6)
10 de setembre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (5/6)
13 d'octubre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (6/6)