Descàrrega del Calendari
Descàrrega de l'edicte del Calendari fiscal 2023

PAGAMENT EN ENTITAT FINANCERA

1 de febrer al 31 de març
· Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

1 d'abril al 31 de maig 
· Taxa Fem
· Taxa Guals
· Taxa per llocs al Mercat i Mercat ambulant (1r semestre)
· Taxa per Taules i cadires (1r semestre)


1 de juny al 31 de juliol
· Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (IBI Urbana)

1 de setembre al 31 d'octubre
· Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica)
· Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
· Taxa per llocs al Mercat i Mercat ambulant (2n semestre)
· Taxa per Taules i cadires (2n semestre)

PAGAMENT DOMICILIAT
Els rebuts s'emetran la primera setmana del segon mes de cada període de pagament.

PAGAMENT FRACCIONAT
10 de febrer Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
10 de març Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
10 de maig Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (1/6)
12 de juny Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (2/6)
10 de juliol Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (3/6)
10 d'agost Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (4/6)
11 de setembre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (5/6)
10 d'octubre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (6/6)

Enllaç a les ordenances i bonificacions.