PAGAMENT EN ENTITAT FINANCERA

1 de febrer a l’1 d’abril
·Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

1 d'abril al 31 de maig 
·Taxa Fem
·Taxa Guals
·Taxa per llocs en Mercat i Mercat ambulant (1r semestre)
·Taxa per Taules i cadires (1r semestre)

1 de juny al 31 de juliol 
·Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (IBI Urbana)

1 de setembre al 31 d'octubre 
·Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica)
·Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
·Taxa per llocs en Mercat i Mercat Ambulant (2n semestre) 
·Taxa per Taules i cadires (2n semestre) 

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ
El càrrec s'emetrà la primera setmana del segon mes de cada període del pagament 

PAGAMENT FRACCIONAT
11 de febrer
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
11 de març Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
10 de maig Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (1/6)
10 de juny Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (2/6)
10 de juliol Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (3/6)
12 d'agost Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (4/6)
10 de setembre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (5/6)
10 d'octubre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (6/6)