Descarrega del Calendari

PAGAMENT EN ENTITAT FINANCERA

1 de febrer al 31 de març
· Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

1 d'abril al 31 de MAIG 
· Taxa Fem
· Taxa Guals
· Taxa per llocs al Mercat ambulant (1r semestre)

1 de juny al 2 d’AGOST 
· Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (IBI Urbana)

1 de setembre al 2 de novembre
· Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica)
· Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
· Taxa per llocs al Mercat ambulant (2n semestre) 

La taxa de llocs al mercat municipal i la de taules i cadires queden exemptes de pagament per la situació derivada de la COVID-19 i per tal d’afavorir la recuperació econòmica del sector.

PAGAMENT DOMICILIAT
Els rebuts s'emetran la primera setmana del segon mes de cada període de pagament.

PAGAMENT FRACCIONAT
10 de febrer Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
10 de març Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (50 %)
11 de maig Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (1/6)
10 de juny Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (2/6)
12 de juliol Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (3/6)
10 d'agost Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (4/6)
10 de setembre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (5/6)
11 d'octubre Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Urbana (6/6)

Enllaç a les ordenances i bonificacions.