DELEGACIONS  (depenent d'Alcaldia)

   DELEGACIONS GENÈRIQUES

 


       ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
       Vicent Ciscar Chisbert
 

 

 
   
   ÀREA DE CULTURA
      Esther Torrijos Alonso
 

 

 
      ÀREA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I TERRITORI

      Alejandro Sánchez Tarazona
 

 

     
       ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS

       Susana Moreno Ramón
 

 

     
       ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT

       Óscar Pellicer Gil
 

 

     
       ÀREA DE BON GOVERN I CIUTADANIA

       Mª Jesús López Sanz
 

 

 
      ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT PÚBLICA
      Sari Ortí Calatayud
 

 


       ÀREA D'ECONOMIA, OCUPACIÓ I COMERÇ
       José Antonio Redondo Gutiérrez
 

 

   DELEGACIONS ESPECIALS

 

 
      IGUALTAT, PERSONES MAJORS I COOPERACIÓ
      Mª Jesús López Sanz
 

 

     
       JOVENTUT I COMUNICACIÓ

       Óscar Pellicer Gil