07/11/2019 - L'Ajuntament de Paiporta subvenciona les activitats de joves esportistes locals 07/11/2019

L'Ajuntament de Paiporta subvenciona les activitats de joves esportistes locals


La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Paiporta destina 5.000 euros per a subvencionar les activitats de joves esportistes locals. El termini per a presentar la documentació finalitza el pròxim 14 de novembre. Per a accedir a aquestes ajudes s'han d'acreditar participacions en competicions oficials autonòmiques, nacionals o internacionals. Tota la documentació es pot consultar en el tauler d'anuncis oficials de l'Ajuntament de Paiporta i en la seu electrònica.

Els requisits per a optar a les subvencions són ser menor d'edat, esportista, i estar empadronat o empadronada a Paiporta. A més, s'ha d'estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent i pertànyer a un club inscrit en el registre d'associacions de Paiporta.

De forma excepcional, tal i com s'especifica en les bases, accessibles al web municipal i en el tràmit corresponent de la seu electrònica de l'Ajuntament, es podran contemplar sol·licituds de joves esportistes que competisquen per algun club no radicat en la localitat, sempre que no existisca a Paiporta cap club de la modalitat que practique la persona sol·licitant, o que es trobe justificat el seu concurs per un altre club basant-se en una major tecnificació i nivell de competició entre aquest i el club local.

Els criteris de baremació de les sol·licituds, així com la documentació necessària a aportar per les persones sol·licitants i els terminis de resolució de les peticions, estan establerts en la documentació annexa al tràmit de la seu electrònica. El Servei Municipal d'Esports, situat al Poliesportiu Municipal, també pot facilitar la documentació.