Obert el procediment de selecció de persones dins del programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació I Resiliència. 

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA (+INFO)

LABORA publicarà, a través del seu portal GVA JOBS, una oferta genèrica, en la qual podran inscriure's les persones interessades que reunisquen els requisits mínims exigits:

 • Estar inscrites com persones demandants d'Ocupació en LABORA.

 • Estar en possessió de titulació universitària.

 • Acreditar un nivell B1 d'idioma anglés o francés.

Les persones candidates que complint els requisits mínims no figuren com inscrites com a demandants d'ocupació, o aquelles que estant inscrites en la seua demanda d'ocupació no hagen inclòs tots els requisits necessaris per a poder inscriure's en l'oferta, podran sol·licitar cita en el seu Espai Labora, per a la seua inscripció o actualització de les dades de la demanda.

La relació de llocs oferits amb les condicions corresponents a cadascun d'ells es publicarà en l'apartat de subvencions de foment d'ocupació de la web de LABORA amb anterioritat a l'acte de crida prevista en la instrucció Cinquena.

Després d'haver-se inscrit en l'oferta ERTEFE 2022 publicada en GVA JOBS, les persones candidates hauran d'aportar, fins a les 14.00 hores del dia 6 de setembre de 2022, a través del tràmit GUC denominat “ERTEFE 2022 – AUTOBAREMACIÓ I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ” (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22775&version=amp) , la següent documentació:

a) Sol·licitud, segons model normalitzat.

b) Formulari d'autobaremació dels mèrits al·legats, segons model normalitzat.

c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que haurà d'incloure si escau l'acreditació del grau de discapacitat.

L'aportació de la documentació s'efectuarà UNA ÚNICA VEGADA, amb independència del nombre de llocs als quals la persona candidata pretenga postular-se.