Facturació electrònica

Totes les empreses proveïdores, obligades a l'us de la factura electrònica, que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Ajuntament, hauran d'expedir i remetre factura electrònica, a través de la plataforma FACE, conforme a l'article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Així mateix, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

1.- Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2.- En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Qui exercisca una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Qui represente a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats i empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat o empleada públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

3.- Reglamentàriament, les administracions podran establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seua capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius estiga acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Les presents instruccions seran aplicables a partir de l'1 de gener de 2022.


L’Ajuntament de Paiporta està acollit al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, pel que pots enviar la teua factura electrònica a través de https://face.gob.es amb el teu certificat de signatura digital. 

Si encara no tens el programa per a generar les teues factures electròniques pots descarregar-lo en http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx 

Els codis que has d’introduir per a la remissió de la teua factura són:

Oficina comptable Organ gestor Unitat tramitadora
 L01461862 
Intervenció
 L01461862 
Gestor Paiporta
 L01461862 
Tramitadora Paiporta


Una vegada enviada la teua factura, pots consultar el seu estat de tramitació en tot moment a través de https://face.gob.es.
 

Cobrament de les factures

L'Ajuntament realitza el seus pagaments per sistema de transferència bancària. Per això, cal presentar prèviament el model "fitxa de tercers" que s'indica a la part final de la pàgina, amb el seu IBAN validat pel banc. Si inclou el seu número d'IBAN en la pròpia factura i coincideix amb el de la "fitxa de tercers", l'ingrés es realitzarà directament sobre aquest compte.

Si ets proveïdor habitual de l’Ajuntament i has canviat de compte corrent, pots comunicar-nos el teu nou número d’IBAN sense necessitat de facturar-nos, emplenant el formulari de tercers.

 

Descàrrega de documents per a presentació en oficina UNICA

Model normalitzat de fitxa de tercers.
 

Presentació de model fitxa de tercers per seu electrònica

Tràmit en línia de fitxa de tercers.