13/03/2023<span style='color: #bbb'> a las 13:55</span> - Naix el Consell d’Inclusió i Cohesió Social de Paiporta 13/03/2023 a las 13:55

Naix el Consell d’Inclusió i Cohesió Social de Paiporta


L’ens consultiu té com a missió promoure la cohesió social i proposar accions alineades amb el Pla d’Inclusió 2022-2025

La Regidoria de Benestar Social de Paiporta ha convocat la primera reunió del Consell d’Inclusió Social de la localitat. L’ens, preceptiu d’acord amb la Llei valenciana de serveis socials inclusius, té com a principal missió promoure la cohesió social i propiciar vincles de pertinença al territori, en accions alineades amb el Pla d’Inclusió i Cohesió Social 22-25, aprovat per unanimitat al Ple a l’abril de 2022.

El nou Consell d’Inclusió Social de Paiporta està format per personal tècnic municipal i representants del teixit associatiu del poble, així com representants polítics de la corporació municipal.

En la reunió de constitució el Consell es va aprovar, per unanimitat, el seu Reglament de funcionament, va ser informat del Pla d’Inclusió i Cohesió Social i de la situació actual dels Serveis Socials Municipals en quant a la seua composició i funcionament.

Finalment els membres del Consell van procedir a formular la priorització dels objectius estratègics del Pla Estratègic del Serveis Socials, actualment en procés d’elaboració.

Quant al Pla d’Inclusió i Cohesió Social, és una eina de planificació, gestió i direcció de mesures i accions amb un calendari i pressupost concrets, que s’insereix i compromet de manera transversal a totes les àrees municipals.
Ha estat elaborat en un procés participatiu impulsat al 2021 per la Regidoria de Benestar Social, amb protagonisme de les associacions i agents socials, i té l’objectiu global d’avançar cap a una Paiporta més cohesionada i inclusiva, i una vigència de quatre anys, de 2022 a 2025.

El Consell d’Inclusió, que just acaba de nàixer, ha de pilotar la implementació d’aquestes mesures en el dia a dia, així com auditar el seu compliment i la seua extensió a totes les polítiques municipals. Aquesta tasca es portarà a terme amb trobades periòdiques, així com en l’elaboració d’informes d’avaluació i propostes concretes per a afavorir el compliment dels objectius del Pla.

L'elaboració d’aquest pla, junt al de Salut, el d'Igualtat i el de Prevenció de conductes addictives, també plurianuals, respon al compromís de l'Ajuntament de Paiporta d’abordar, de manera planificada i amb avaluació de resultats, les polítiques i activitats municipals orientades a la promoció del benestar i la salut de les paiportines i paiportins.