L'atenció es realitzarà exclusivament mitjançant cita prèvia >> SOL·LICITUD CITA PRÈVIA 

 

UNITAT INTEGRAL D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ - OFICINA UNICA

 

1. Presentació

L’Oficina UNICA és el servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Paiporta. Un punt d’informació i solució de qualsevol gestió, tràmit o informació habitual que t’escolta i et parla amb noms i cognoms, i que es posa de la teua part.

UNICA és el compromís de l’Ajuntament de Paiporta amb la seua ciutadania. Per a això, s’han integrat tots els serveis d’informació, atenció i gestió de tràmits en un únic punt per a facilitar, d’aquesta forma, la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament, amb la qual cosa s'agilitzen els tràmits burocràtics.

UNICA és una oficina creada per a aconseguir una administració més eficient, propera i oberta a la ciutadania. La paperassa i la pèrdua de temps són ja història. Les finestretes diferents, on aconseguir una atenció personalitzada, s’unifiquen i es concentren en un únic lloc amb l’objectiu clar d’oferir-te proximitat, tranquil·litat i respostes.

 

2. Adreça

C/ Mestre Music Vicent Prats i Tarazona, s/n. 46200 Paiporta (Valencia).

Planta baixa de l’Ajuntament.

 

3. Contacte

CONSULTA DE TRÀMITS

Correu electrònic: unica@paiporta.es 
Tel. 96 397 12 22 

 

4. Horari d'atenció al públic >>>> Cita prèvia

  • Dilluns a divendres 08:30 a 14:00

  • Dimarts i dijous 16:00 a 18:00


5. Plànol de les instal·lacions

UNICA i accesible. Ací tens el plànol de l’oficina perquè quan vingues per primera vegada tot siga molt més fàcil. Tens un punt de recepció, 7 punts d’atenció i 2 ordinadors per a poder realitzar consultes i tràmits online.

UNICA i personalitzada. S’atén amb cita prèvia per a consultes en l'àrea de:

  • Benestar Social. Dependència i majors.

 

El tractament de tots els casos és personal i estrictament confidencial.

SERVEIS OFICINA UNICA

 
 Accedeix a tota la informació sobre la nostra població 24 hores al dia, 365 dies a l’any en el nostre Terminal Interactiu enfront de l’Ajuntament.
 

Informació telefònica
A través del número 010 o el número 96.397 12 22 ens poden telefonar des de Paiporta. (Observacions: Totes les telefonades realitzades al número 010 tenen la tarifa de 0.25€/segon i 0.15€ d'establiment de telefonada. Les consultes des de fora de Paiporta es poden realitzar a través del telèfon: 96 397 12 22. ) Horari: el mateix que l'Oficina UNICA.
 

Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament.
 

Atenció i tramitació de totes les sol·licituds dirigides a l’Ajuntament:
- Atenció presencial en la pròpia oficina.
- Atenció telefònica en el número 96 397 12 22 ext. 211. 
- Informació tràmits a través de la nostra seu electrònica:https://paiporta.sedipualba.es/catalogoservicios.aspx
 

Serveis d’informació:
- Informació a la ciutadania i proveïdors/es.
- Servei de cita prèvia sobre benestar social, agència de desenvolupament local i oficina de promoció i ús del valencià.
 

Serveis de notificacions.
 

Serveis d’altres administracions públiques:
- Finestreta única amb administració de l’Estat i Generalitat Valenciana. 
- Registre d’entrada i informació sobre documentació i tràmits dirigits a altres administracions (administració de l’Estat i Generalitat Valenciana) per la qual cosa s'evita la congestió entre les administracions i es facilita a la ciutadania la proximitat en la presentació de documentació i registre d’entrada per a gestions d’altres administracions. 
- Punt d’Informació Cadastral (PIC). 
      - Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides. 
      - Full descriptiu i tècnic de l’immoble i plànols cadastrals corresponents. 
      - Als titulars cadastrals o representants degudament autoritzats: emissió i gestió de certificacions cadastrals sol·licitades . 
- Signatura digital Generalitat Valenciana (ACCV).
 

Padró d’habitants: 
- Certificats d’empadronament. 
- Altes/baixes/modificacions domicili/modificacions personals. 
- Certificats de convivència.
 

Àrea financera i econòmica: 
- Sol·licitud d’alta/baixa de fem i de pas permanent. 
- Bonificacions en la taxa del fem. 
- Bonificacions en vehicles. 
- Bonificacions IBI urbana.
- Gestions cadastrals IBI. 
- Sol·licitud de plusvàlua. 
- Duplicat de rebuts. 
- Domiciliacions bancàries. 
 

Àrea de benestar social: 
- Ajudes d’emergència social.
- Servei d’ajuda a domicili. 
- Targeta de transports interurbans per a pensionistes. 
- Targeta cultural per a tercera edat. 
- Habitatge de promoció pública de la Generalitat en règim d’arrendament. 
- Sol·licitud d’alta, renovació, modificació o duplicat del títol de família nombrosa. 
- Programa de Retorn Voluntari d’Immigrants. 
- Sol·licitud d’informe d’arrelament social. 
- Targeta acreditativa de persona amb discapacitat. 
- Ajudes individuals per a discapacitats. 
- Ajudes individuals per al desenvolupament personal de la tercera edat. 
- Sol·licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que residisquen en habitatge llogat. 
- Servei de Menjar a Casa. 
- Targeta d’aparcament per a discapacitats amb problemes de mobilitat. 
- Dependència: reconeixement i gestió del dret a la prestació del sistema. 
- Servei de teleassistència. 
- Sol·licitud de residència pública de tercera edat. 
- Sol·licitud de centre de dia per a majors dependents. 
- Bo-Respir de tercera edat. 
- Sol·licitud de vacances per a majors. 
- Sol·licitud de balnearis per a majors. 
- Sol·licitud beques guarderia.
 

Àrea de seguretat ciutadana: 
- Sol·licituds d’atestats per accident. 
- Sol·licituds recursos de multes. 
- Sol·licituds de mudances. 
- Sol·licituds de talls de carrers. 
- Certificats de convivència.
 

Àrea de Secretaria i Recursos Humans: 
- Sol·licituds proves selectives. 
- Sol·licituds reclamacions patrimonials. 
- Replegament de pliques. 
- Altes i canvi de domicili. 
- Comunicació de renovació. 
- Renovació d’estrangers. 
- Certificats d’empadronament. 
- Baixes caducitat. 
- Certificats habitatge suficient. 
- Canvi titularitat nínxols. 
- Sol·licituds llocs mercat i mercat ambulant.
 

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient: 
- Bikeporta. 
- Llicència d’obra major. 
- Llicència d’obra menor. 
- Llicència de 1a ocupació 
- Informe de compatibilitat urbanística. 
- Llicència d’instal·lació de bastides o plataforma elevadora. 
- Autoritzacions ocupació via pública per contenidors i materials. 
- Instal·lació grua-torre. 
- Informe urbanístic. 
- Sol·licituds gual permanent i reserva de vorera. 
- Sol·licituds ocupació via pública per taules i cadires. 
- Cèdula d’habitabilitat 1a ocupació i 2a ocupació. 
- Sol·licituds mobiliari urbà, denúncies higienicosanitàries, denúncies estat parcs i calçades.
 

PREGUNTES FAQ'S

 

1. Què he de fer per a empadronar-me?

En cas de ser propietari de la vivenda on desitja empadronar-se ha d'aportar còpia de l'escriptura de propietat i document d'identitat.

En cas de ser inquilí en la vivenda on desitja empadronar-se ha d'aportar còpia del contracte de lloguer i document d'identitat.

En cas d'empadronar a menors, a més, haurà d'aportar còpia del Llibre de Família.

En el supòsit que existisca separació o divorci haurà d'aportar-se còpia de la sentència judicial o del conveni regulador. Si acudeix en representació d'una altra persona haurà d'aportar autorització i còpia del document d'identitat de la persona que desitja empadronar-se.

 

2. On puc sol·licitar una partida de naixement?

Aquest document s'expedeix pel Jutjat de Pau, que es troba en la tercera planta de l'Ajuntament.

 

3. Puc sol·licitar un certificat d' empadronament d' una altra persona?

Sí. Però haurà d'aportar l'autorització de la persona que desitge el certificat, així com presentar el document d'identitat original d'ambdues.

 

4. Què he de fer per a registrar i empadronar un xiquet de bolquers?

En aquest enllaç disposa de tota la informació necessària

 

5. Què necesite per a canviar de nom els rebuts del l'IBI (Contribució)?

Ha d'aportar còpia de l'escriptura o document públic que acredite la propietat i document d'identitat. 

 

6. Puc iniciar un tràmit sense desplaçar-me fins a l'ajuntament?

Pot iniciar els tràmits online que estan disponibles a través del portal de ciutadà en la següent adreça: 

https://paiporta.sedipualba.es/catalogoservicios.aspx

 

7. On puc sol·licitar un duplicat d'un rebut o un justificant del seu pagament? 

Per a sol·licitar un duplicat de rebuts o un justificant del pagament ha de dirigir-se a l'oficina UNICA.

 

8. Necessite una nota simple d'una vivenda, on puc aconseguir-la? 

Ha de dirigir-se al Registre de la Propietat Núm. 17 de València, Carrer Pintor Peyró, 12 46010 València. Tel 96 389 18 75.

 

9. Puc demanar informació d'una vivenda o local que no es de la meua propietat?

Únicament pot sol·licitar informació no protegida, com ara la localització de l'immoble, referència cadastral, superfície, ús o destí, classe de cultiu o aprofitament, qualitat de la construcció o cartografia. Però únicament el titular cadastral i les persones o entitats autoritzades poden accedir a les dades protegides, que són el nom, cognoms, raó social, així com codi d'identificació i domicili dels que figuren inscrits en el Cadastre com a titulars. El valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i, si és el cas, de la construcció, de cada immoble.