Expedients de contractació a partir del dia 17 d'octubre de 2017:

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de Contratació del Sector Público

Expedients de contractació iniciats a partir del dia 19 de maig de 2009 al 17 d'octubre de 2017:

Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana

Plataforma de Contratació de la Generalitat Valenciana

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE)

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, exigeix a partir del 9 de setembre de 2018, que tots els que es presenten a licitacions davant l'Administració, realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), inscripció que haurà d'estar vigent en la data final de presentació de les ofertes.

Per tant, estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre de 2018, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l'administració.

La conseqüència de no estar inscrit en el ROLECE, o bé en el registre autonòmic, a partir de la data indicada significarà la impossibilitat de concórrer a les licitacions convocades en aquest cas per part de l'Ajuntament de Paiporta, a través del procediment obert simplificat.

La inscripció en el ROLECE o registre autonòmic eximeix de presentar la major part de la documentació administrativa en cada procediment de contractació, ja que acredita, enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresa, personalitat jurídica i capacitat d'obrar, representació, classificació, prohibicions de contractar, autoritzacions o habilitacions professionals i dades de comptes anuals.

El ROLECE depén del M. Hisenda i Administracions Públiques. Junta Consultiva de Contractació Administrativa. També existeix un Registre autonòmic dependent de la Junta Consultiva de la Generalitat .El Registre és electrònic i tant les sol·licituds com els certificats d'inscripció es realitzen de manera telemàtica.

La inscripció que les empreses han de gestionar es realitza directament en el web del ROLECE. Enllaç>> https://registrodelicitadores.gob.es/

Per a accedir al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat, és necessari DNI electrònic o certificat digital CERES (FNMT-RCM).

Obtenció certificat CERES. Enllaç>> http://www.cert.fnmt.es/certificados

Suport ROLECE i més informació (atenció a proveïdors) en el Telèfon: 91 443 0995 o a l'email: rolece@minhap.es

· Manual d'ús ROLECE           · Preguntes freqüents