RESUM AJUDES PARÈNTESI - PLA RESISTIR DE PAIPORTA

Finalitat

La finalitat d'afrontar determinades despeses de persones autònomes i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que han patit limitacions en la seua activitat econòmica, dins de determinats sectors productius, per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Beneficiaris

Són persones beneficiàries de les ajudes establides en les presents bases:

1) Les persones treballadores per compte propi o autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I i amb domicili fiscal a Paiporta

2) En el cas que les sol·licituds aprovades de persones beneficiàries arreplegades en apartat anterior les activitats econòmiques del qual estiguen incloses en l'Annex I (Llistat d'activitats, equivalència codiD CNAE-epígrafs IAE) no aconseguisca la quantia total pressupostada, per l'òrgan que tinga atribuïda la competència, sense que això done lloc a una nova convocatòria, es destinarà aquest excedent a la concessió de les sol·licituds a les persones treballadores per compte propi o autònoms i microempreses amb un 21 màxim de 10 treballadors amb activitats diferents de les enumerades en l'Annex I i que foren suspeses pel RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declarava l'Estat d'Alarma , i/o aquelles que han vist reduïda el seu horari d'obertura al públic segons allò que s'ha fixat en apartat 2 de l'article primer de la Resolució de 19 de gener de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i sempre que es complisquen els requisits, arreplegats en la base 3a apartat primer, i amb docimicili fiscal a Paiporta

Quantia de les ajudes

1. Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.

2. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels beneficiaris, entenent-se a l'autònom col·laborador com un empleat més de l'empresa.

Despeses subvencionables

-Arrendament de local
-Compra de mercaderies i aprovisionament
-Despeses de subministraments
-Despeses de personal
-Despeses d'interessos d'hipoteques
-Altres despeses corrents

Documentació i terminis

Del dia 27 de febrer fins al 29 de març a la seu electrònica de l'Ajuntament de Paiporta