30/12/2020<span style='color: #bbb'> de 18:30 a 20:30</span><span style='color: rgb(244, 134, 123)'> - <span>Ajuntament de Paiporta</span><span> - Ple ordinari 30 de desembre de 2020 30/12/2020 de 18:30 a 20:30 - Ajuntament de Paiporta  

Ple ordinari 30 de desembre de 2020


Ple ordinari del 30 de desembre de 2020. A les 18.30 hores, a l'Ajuntament de Paiporta. Segueix-ho en directe ací.

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
1.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 11/2020, de 26 de novembre.
2.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.
3.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
4.- 339676Y - Permuta de terrenys mercantil ROANGAR SL.
5.- 448030P - Revisió preus contracte manteniment clavegueram municipal, subscrit amb l'empresa OMNIUM IBERICO, SA.
6.- 545299K - Compromís permanència adhesió al pacte d’alcaldies pel clima i l'energia.
7.- 461922J - Revisió de preus contracte recollida residus sòlids urbans.

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
8.- 442561T - Formalització obertura piscina coberta municipal.
9.- 676351C - Modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic per assistència a les activitats culturals i artístiques organitzades per l'Auditori.
10.- 680306W - Aportació extraordinària a l'entitat pública empresarial ESPAI per a l'exercici 2020.
11.- 637756Y - Aprovació Reglament municipal de normalització lingüística.

BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
12.- 423224M - Pròrroga I Pla d'Igualtat de Paiporta Intern.
13.- 657870J – Aprovació Reglament intern de funcionament de la Comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i de la Comissió d’intervenció social del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Paiporta.
14.- 662336M - Moció del grup municipal Compromís de suport a les persones sordes en temps de pandèmia.

EDUCACIÓ
15.- 672477X - Moció del grup municipal CIUDADANOS en defensa del castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament de tot l’Estat.

INTERIOR I PERSONAL
16.- 635509C - Adhesió al servei de gestió de la Mancomunitat d'expedients sancionadors en matèria de trànsit.
17.- MOCIONS.
18.- PRECS I PREGUNTES.