Atenció a la família, la infància i l'adolescència

Equip integrat per professionals de la psicologia, l'educació social i l'educació familiar que realitzen intervencions de caràcter socio-educatiu o terapèutic en favor del menor i de la seua família, tendents a la prevenció de situacions de desarrelament familiar. Són funcions d'aquest servei:

Prevenció de la desprotecció infantil:
Té com a objectiu prioritari previndre i/o detectar les situacions de risc dels menors, oferint suport a les seues famílies per a aconseguir mantindre'ls en el seu entorn en unes condicions que permeten el seu desenvolupament integral. Pretén garantir el bon tracte a les i els menors i la preservació familiar.

Destinataris/àries: Qualsevol xiquet/a o adolescent menor de 18 anys i les seues famílies.

Accés: qualsevol ciutadà/na o professional pot acudir directament al departament de Serveis Socials (planta baixa de l'Ajuntament) o trucar al telèfon 96 397 12 22 (ext. 339) per a notificar una possible situació de risc i/o desprotecció d'un menor, en horari de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.

Actuacions:
- Prevenció de les situacions de negligència i maltractament infantil mitjançant accions dirigides als professionals de l'educació i de la salut per a afavorir la detecció primerenca.

- Programa d'intervenció soci-educativa amb menors en centres educatius (primària i secundària) mitjançant la presència d'educadors socials en els centres.

- Avaluació de la situació familiar i, si escau, del risc i/o desprotecció dels menors.

- Suport a les famílies per a evitar la separació del menor del seu entorn familiar mitjançant la disminució dels factors de dificultat social i la promoció dels factors de protecció social dels menors amb la seua família.

Intervencions amb menors i famílies
Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (E.E.I.I.A.)
L'objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció. Pretén un canvi o transformació en la dinàmica familiar, tant en les relacions que s'estableixen entre els seus membres com de la família amb la societat.

Destinataris: qualsevol xiquet/a o adolescent menor de 18 anys i les seues famílies.

Accés: per derivació d'altres professionals de l'Àrea de Serveis Socials.

Actuacions: intervencions individuals, familiars o grupals encaminades a afavorir el desenvolupament i adaptació dels seus membres, realitzades a través de tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia.

Acolliment familiar (en família extensa)
L'acolliment familiar amb família extensa és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors (Generalitat), quan un xiquet o xiqueta no pot romandre amb els seus pares, i que es formalitza amb família extensa o reunida amb la finalitat d'integrar-lo en una vida familiar que substituïsca o complemente temporalment a la seua d'origen.

Destinataris: xiquet/a o adolescent acollit i la família acollidora .

Accés: per derivació d'altres professionals de l'Àrea de Serveis Socials.

Actuacions:
- Valoració de les famílies més idònies per a acollir al xiquet/a o adolescent.
- Seguiment i suport a les famílies acollidores i als menors acollits.

Mesures judicials al medi obert
Les mesures judicials al medi obert són aquelles que s'apliquen a menors entre 14 i 18 anys que han comés un fet tipificat com a delicte o falta i se'ls aplica una legislació especialitzada en matèria de responsabilitat penal. No impliquen l'internament del menor en centre, si bé aquest té l'obligació de complir amb el contingut de la mesura específica que se li haja imposat.

Destinataris: qualsevol xiquet/a o adolescent menor de 18 anys amb sentència judicial de mesura al mig obert.

Accés: per derivació de l'Entitat Pública corresponent.

Actuacions:
- Coordinació amb Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives i Fiscalia de Menors.
- Acompanyament i orientació socio-educativa i laboral.
- Prevenció de conductes disruptivas i de consum addictiu.
- Adquisició d'habilitats socials.