Prestacions socials individual d'emergència social

Què són?
Les prestacions socials individuals d'emergència social són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en les quals puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social.
Aquestes ajudes es configuren com a ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions o estat de necessitat, per la qual cosa a fi de no desvirtuar la seua pròpia naturalesa, als beneficiaris d'aquestes, en els termes de l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions, no s'exigirà el compliment de l'obligació d'estar al corrent en el compliment de l'obligacions tributària i de Seguretat social.
Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:
- Despeses per a subministraments bàsics energètics.
- Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.
- Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.
- Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques de la unitat familiar o de convivència.
Despeses per desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics o per a la realització d'accions de formació o inserció laboral de persones desocupades.

A qui van dirigides?
Van dirigides a la unitat de convivència i té caràcter finalista, havent de destinar-se únicament a l'objecte per al qual hagen sigut concedides. Tenen caràcter subsidiari i, en el seu cas, complementari de tota mena de recursos i prestacions socials de contingut econòmics previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que aquestes últimes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

Requisits d'Accés:
- Requereix que el/la sol·licitant i/o el nucli familiar complisca els següents requisits:
- Que la persona beneficiària i/o nucli familiar no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència.
- Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant no excedisca del 100% del IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.
- Que un tècnic del servei elabore un informe en el qual es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat pels serveis tècnics municipals.

Com fer la sol·licitud?
Presentant la sol·licitud a través de l'Oficina Única, junt a la documentació requerida en el tràmit per a la justificació de la necessitat acudint prèviament al registre de la sol·licitud al Servei d'Informació de Benestar Social (Porta d'Entrada) en virtut possibilitar la valoració de la necessitat, el diagnòstic i possibles derivacions a serveis específics i/o especialitzats.

Altres informacions
Què es considera unitat familiar o de convivència?
Es considerarà unida familiar o de convivència, a l'efecte de les ajudes previstes en les presents Instruccions, la integrada per ell/la sol·licitant i les persones que convisquen en el mateix domicili, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència o empadronament col·lectiu expedit per l'Ajuntament corresponent, i es troben unides la persona sol·licitant per matrimoni o anàloga relació permanent a la conjugal o per vincles de parentiu fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció. Sense perjudici de l'anterior, i per a les ajudes d'emergència social es consideraran que també formen part de la unitat familiar o de convivència les altres persones que, convivint en el mateix domicili que ell/la sol·licitant, pogueren beneficiar-se de les ajudes que es concedisquen.

Què es consideren ingressos de la unitat familiar o de convivència?
La totalitat dels ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres d'aquesta. A tals efectes, es comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous, de rendes, de propietats, d'interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol dels seus membres.

Com es computa la renda per càpita dels membres de la unitat familiar o de convivència?
S'obtindrà en dividir els ingressos bruts de la unitat de familiar o de convivència entre el nombre de membres que la componen.

 

 

Servei de vivenda

Què és?
El servei de vivenda té per objectiu aconseguir fer efectiu l'article 47 de la Constitució Espanyola que diu que “tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.”

A qui va dirigit?
Està dirigit a qualsevol persona individual o unitat de convivència que estiga empadronada al municipi de Paiporta i tinga problemes relacionats amb la seua vivenda habitual o manque de vivenda.

Com funciona?
El servei ofereix informació i suport en els següents tràmits:
- Assessorament en el procediment de sol·licitud de vivenda del EVha i Infohabitatge per a persones en situació de necessitat.
- SOL·LICITUD D'HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA: ALQUILIER
- SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ D'HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
- Assessorament jurídic sobre procediments de desnonament per impagament d'hipoteca o lloguer i actuacions encaminades a:
i. Suspensió de procediments de desnonament així com ajornaments de llançaments.
ii. Negociació amb bancs: Dació en pagament; Lloguer Social Condonació de deute, moratòries i negociació terminis per a abandonar l'habitatge.

Prestacions econòmiques relacionades amb vivenda
- Ajudes al pagament de lloguer o hipoteca en aquells casos en què existisca risc degudament acreditat de pèrdua de vivenda a causa de:
i. Iniciació del procés judicial d'execució hipotecària: La inicia l'entitat bancària.
ii. Comunicació del/l'amo/a inici dels tràmits jurídics perquè l'arrendatari abandone la vivenda per impagament de lloguer.

Requisits d'accés
Estar empadronat/a en el municipi i acreditar situació de necessitat de vivenda o pèrdua d'aquesta.

Com i on fer la sol·licitud?
Aquest servei es presta mitjançant cita prèvia per al Servei de Benestar Social.

Altres informacions:

Ajudes al lloguer de vivendes 2020 de la Generalitat Valenciana

Ajudes al lloguer de vivendes 2020 de la Generalitat Valenciana per a joves


Ajudes al lloguer de la Generalitat Valenciana. Més informació ací.

Renda Valenciana d'Inclusió (RVI)

Què és la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI)?

La Renda Valenciana d'Inclusió (d'ara en avant RVI), es defineix com un dret subjectiu de les persones que reuneixen els requisits per al seu reconeixement i que es concreta en una doble vessant:
D'una banda, el dret a una prestació econòmica periòdica per a cobrir les necessitats bàsiques de la unitat de convivència amb la finalitat de garantir la qualitat de vida.
El dret a un procés d'inclusió social de les persones, que podrà estar vinculat a instruments i actuacions de suport, facilitant l'accés a l'educació, sanitat, habitatge, esport, cultura i als serveis d'ocupació i formació en igualtat d'oportunitats.

Modalitats de RVI:

Hi ha 4 modalitats de RVI, en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència.

1. Renda de Garantia d'Inclusió Social (RGIS):
La persona titular i/o les persones beneficiàries subscriuen voluntàriament l'acord d'inclusió social.

2. Renda de Garantia d'Ingressos Mínims (RGIM): Quan NO se subscriu acord d'inclusió social.

3. Renda Complementària d'ingressos per Prestacions (RCIP).Reconeixement d'una prestació econòmica periòdica per a complementar els ingressos de la unitat de convivència de perceptors de:
-Pensió no Contributiva (PNC) de Jubilació i invalidesa (llevat que perceben complement per tercera persona o estiga compatibilitzada amb el treball) que es perceba des de la C. Valenciana.
-Ajuda del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS).
-Renda Activa d'Inserció (RAI) per Violència de Gènere o intrafamiliar (llevat que estiga compatibilitzada amb el treball).

4. Renda Complementària d'Ingressos del Treball (RCIT).Dirigida a aquelles persones o unitats de convivència que perceben ingressos mínims procedents del treball.
Entrarà en vigor a l'abril de 2020.
No podran accedir a les modalitats de Renda de Garantia (tipus 1 i 2), aquelles persones que puguen accedir a les de Renda Complementària d'ingressos (tipus 3 i 4).
La quantitat dependrà dela modalitat de la RVI (% diferents del Salari Mínim Interprofessional -SMI-) i del nombre de persones i ingressos econòmics de la unitat de convivència.

Requisits d'accés:

Consulta'ls en aquest enllaç de la seu electrònica

Quan i on presentar la sol·licitud:

A) Les 2 modalitats de RENDA DE GARANTIA (Renda de garantia d'Ingressos mínims -RGIM- i Renda de Garantia d'inclusió Social -RGIS-), poden sol·licitar-se al llarg de tot l'any.
Per a realitzar els tràmits d'inici i presentació de la sol·licitud, es pot fer:
* Presencial. Les persones que tinguen residència efectiva a Paiporta, acudint a l'oficina UNICA al C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n Baix. (Aj. de Paiporta).
Per a sol·licitar cita prèvia en UNICA punxa en aquest enllaç

* On-line/telemàticament, en aquest enllaç

* En els Registres Oficials de la Generalitat, o mitjançant qualsevol de les modalitats previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

* Tramitar amb certificat electrònic: en el següent enllaç

B) Les 2 modalitats de RENDA COMPLEMENTÀRIES,(Renda Complementària d'Ingressos per prestacions -RCIP- i la Renda Complementària d'Ingressos del Treball -RCIT-, indicar:
- En el cas de la Renda Complementària d'Ingressos per prestacions, es pot sol·licitar durant tot l'any.
Es tramita de manera presencial amb cita prèvia en:
La Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València. Av. de l'Oest Núm. 36 -46001-València.

CITA PRÈVIA: trucant al telèfon d'informació de la Generalitat, al 012 (per a usuaris amb tarifa plana) o al 96 386 60 00 (sense cost) o a través d'internet, en el següent enllaç

Podrà obtindre la sol·licitud i formularis corresponents a través de la pàgina web www.inclusio.gva.es

- La Renda Complementària d'Ingressos del Treball (RCIT), es podrà sol·licitar a partir d'Abril de 2020.

INGRÉS MÍNIM VITAL?

Què és l'Ingrés Mínim Vital?
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d'ells. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es complisquen els requisits d'accés, com ocorre amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple.

Aquesta prestació podrà ser complementada per la Renda Valenciana d'Inclusió.

Persones beneficiàries: requisits
Tindre entre 23 i 65 anys, o 18 anys si hi ha menors a càrrec.
Complir un any de residència legal a Espanya.
Haver viscut independentment almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.
En el cas d'unitats de convivència, haver-se format almenys 1 any abans de la sol·licitud.
Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les quals es poguera tindre dret.
Estar inscrites com a demandants d'ocupació

Com accedir a la prestació
La persona sol·licitant haurà d'emplenar l'imprés de sol·licitud i adjuntar la documentació que justifica que compleix amb els requisits

Requisits i documents necessaris
Identitat: DNI – NIE – Passaport / Llibre de Família / Certificat de naixement
Residència legal: Inscripció en el Registre d'estrangers / Targeta de familiar de ciutadà, Autorització de residència
Domicili: Certificat d'empadronament
Unitat de convivència: Llibre de família, Certificat Registre civil /Registre parelles de fet, Certificat d'empadronament en el mateix habitatge
Condició de víctima de violència de gènere: Documents de l'Article 23 Llei 1/2004
Separació o divorci : Presentació de la demanda o resolució judicial
Demandant d'ocupació: Document del SEPE o habilitació a l'administració
Requisits d'ingressos i patrimoni: Autorització expressa a l'administració per a recaptar dades de AEAT (De tots)

On sol·licitar la prestació
De manera electrònica, en la pàgina web habilitada a aquest efecte: https://imv.seg-social.es/

Com enviar la sol·licitud i la documentació
1) En l'Oficina UNICA de l'Ajuntament podràs registrar la sol·licitud i la documentació que l'acompanya i des d'ací serà enviada a la Direcció Provincial de València de l'INSS
2) Per correu ordinari, enviant la sol·licitud i la documentació a la Direcció Provincial de València de l'INSS. Carrer de Bailèn, 46, 46007 València, València.

Més informació
Pàgines web: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresominvital/home.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/trabajadores/prestacionespensionestrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
Vídeo: https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=7szrh7fjsvy&feature=youtu.be
Simulador: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
Telèfon d'informació: 900 20 22 22.