Diversitat funcional i persones majors

Programa d'envelliment actiu
Què és?
Programa d'activitats amb l'objectiu de fomentar un envelliment actiu i saludable.
S'ofereixen els següents tallers: Taller de Memòria, Taller d'Informàtica i Noves Tecnologies, Taller de Ioga, Taller d'Artteràpia i Ball.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 60 anys empadronades a Paiporta, no actives laboralment, amb l'objectiu de millorar la seua salut física, psíquica i relacional.
Requisits d'accés
- Tindre 60 anys o més
- No estar actiu o activa laboralment
- Residir a Paiporta
Com i on fer la sol·licitud?
A Paiporta Conviu, c/ Maestro Serrano, 23,
Horari d'atenció del programa: els dilluns i els dimecres de 9.30 a 11:30h
Altres informacions
Es pot sol·licitar des de setembre fins a juny.

Vídeo de l'espai Paiporta Conviu, on es porten a terme part dels Tallers d'Envelliment Actiu.


Notícia: Comencen els Tallers per a l'Envelliment Actiu a Paiporta

 

Servei de teleassistència de la Diputació de València
Què és?
La Teleassistència Domiciliària és un servei per a persones majors, que proporciona una ajuda dins del domicili en el moment en què es necessite, especialment en situacions d'emergència. Només fa falta prémer un botó i es mobilitzen tots els recursos necessaris. El Servei de Teleassistència aporta seguretat, tranquil·litat, autonomia i suport.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 65 anys empadronades a Paiporta, que residisquen soles i tinguen problemes de salut.
Requisits d'accés
- Tindre compliments 65 anys (les persones entre 60 i 65 anys han de tindre reconegut un 65% de discapacitat)
- Residir tot sol.
- Tindre problemes de salut
- Tindre telèfon fix.
- Residir a Paiporta.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any

Servei de teleassistència municipal
Què és?
La Teleassistència Domiciliària és un servei per a persones majors, que proporciona una ajuda dins del domicili en el moment en què es necessite, especialment en situacions d'emergència. Només fa falta prémer un botó i es mobilitzen tots els recursos necessaris. El Servei de Teleassistència aporta seguretat, tranquil·litat, autonomia i suport.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 65 anys empadronades a Paiporta, que tinguen denegat el servei en diputació de valència i/o que tinguen presentat a tràmit la sol·licitud de dependència.
Requisits d'accés
- Tindre compliments 65 anys.
- Residir tot sol.
- Tindre problemes de salut.
- Tindre telèfon fix.
- Residir a Paiporta.
- Tindre denegat el servei a través de la Diputació i/o presentada a tràmit la Sol·licitud de Dependència.
Com i on fer la sol·licitud?
En Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any a la seu electrònica

 

 

Programa de menjar a casa
Què és?
Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, perquè s'entén que una nutrició adequada contribueix de manera decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 65 anys empadronades a Paiporta.
Requisits d'accés
- Tindre 65 anys o més.
- Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars que es responsabilitzen d'aquest treball.
- Residir a Paiporta
Com i on fer la sol·licitud?
A l'oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any a la seu electrònica

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) municipal
Què és?
És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència en el seu entorn habitual. Es prioritza la tasca d'atenció a les persones, especialment la d'higiene personal.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones en situació de dependència, que hagen presentat a tràmit la sol·licitud de Dependència i estiguen a l'espera de resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA).
Requisits d'accés
- Tindre problemes de salut que li dificulten la realització de les activitats bàsiques de la vida diària de manera autònoma.
- Haver presentat la sol·licitud de dependència i estar a l'espera de resolució PIA.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any a la seu electrònica

 

Dependència
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i dret a les prestacions del sistema

Què és?
El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)és l'organisme encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, i que porta aparellada el desenvolupament de diversos serveis i prestacions.
La llei estableix tres graus de dependència que poden ser temporals o permanents:

Tenint en compte la prioritat fixada en l'article 14.6 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, els serveis i prestacions que corresponen als graus de dependència són els següents:

CATÀLEG DEL SAAD PER GRAU DE DEPENDÈNCIA

Grau I
SERVEIS:
- Prevenció de la situació de dependència i de promoció de l'autonomia personal
- Teleassistència
- Ajuda a domicili
- Centre de dia
- Centre de nit
- Atenció residencial

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- D'assistència personal
- Per a cures en entorn familiar
Vinculada al servei:
- PVS Residencial
- PVS Centre de Dia
- PVS SAD
- PVS Prevenció i Promoció
- Prestació vinculada de garantia

Grau III i Grau II
SERVEIS:
- Prevenció de la situació de dependència i promoció de l'autonomia personal
- Teleassistència
- Ajuda a domicili
- Centre de dia
- Centre de nit
- Atenció residencial per a persones amb diversitat funcional

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- D'assistència personal
- Per a cures en l'entorn familiar
Vinculada al servei, d'acord amb el catàleg:
- PVS Centre de Dia
- PVS SAD
- PVS Prevenció i Promoció
- PVS Residencial per a persones amb diversitat funcional
- Prestació vinculada de garantia per a persones amb diversitat funcional

A qui va dirigit?
Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'aquestes prestacions.

Requisits d'accés
- Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de residència.
- Tindre una residència mínima de 5 anys a Espanya, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i en el cas dels menors de 3 anys aquests requisits se li exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.
- Necessitar ajuda per a la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària.
Residir a Paiporta

Com i on fer la sol·licitud?
En Oficina Única

Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any
Sol·licita-la a la seu electrònica

 

 

Prestacions econòmiques individualitzades per a persones majors: Barreres arquitectòniques
Què és?
Es comprenen en aquesta tipologia totes aquelles ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 60 anys empadronades a Paiporta.
Requisits d'accés
- Ser major de 60 anys.
- Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
- Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
- Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar fins al 31 d'octubre de 2019 en la seu electrònica

 

 

Prestacions econòmiques individualitzades per a persones majors: Ajudes tècniques i adaptació de vehicles a motor
Què és?
Comprenen en aquesta tipologia totes aquelles ajudes per a l'adquisició d'ajudes tècniques i adaptació de vehicles a motor.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones majors de 60 anys empadronades a Paiporta.
Requisits d'accés
- Tindre més de 60 anys.
- Residir a Paiporta.
- Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o li dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
- Que la sol·licitud es referisca a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, s'exclouen els que signifiquen una millora en la llar o l'edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
- Idoneïtat del que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any a la seu electrònica

 

 

Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal de persones amb diversitat funcional
Què és?
Són mesures dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones fins a 65 anys d'edat empadronades a Paiporta, que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
Requisits d'accés
- Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
- Tindre la seua residència legal a Paiporta
- Ser menor de 65 anys.
- Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
- Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
- Idoneïtat de l'actuació o ajuda sol·licitada per a cobrir la necessitat que planteja el sol·licitant, que haurà de ser avaluada per l'òrgan instructor.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Anualment s'estableix un termini de presentació de sol·licituds en l'Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.
Consulta el tràmit a la seu electrònica

 

 

Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Què és?
Targeta que permet a la persona discapacitada (o, si no condueix, al conductor que li acompanye) aparcar sense ser multada en les zones restringides de tots els països i municipis: pot estacionar en les places reservades per a aquest col·lectiu, en les zones de càrrega i descàrrega, i també de manera gratuïta en les zones de parquímetres
A qui va dirigit?
El Programa va dirigit a persones que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat i la mobilitat reduïda.
Requisits d'accés
- Estar empadronat o empadronada en el municipi
- Tindre un grau de discapacitat d'almenys el 33%
- Tindre reconeguda la mobilitat reduïda (estar en possessió del certificat de mobilitat reduïda amb una valoració igual o superior a 7 punts)
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres Informacions
Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any a la seu electrònica

 

 

Programes d'ajudes per a sufragar estades de respir a residències i centres de dia (Bo Respir)
Què és?
Aquest programa pretén, fonamentalment, donar suport a els/as cuidadors/as principals de persones majors dependents, oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat.
A qui va dirigit?
Persones majors de 65 anys o de 55 anys diagnosticades amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, dependents, empadronades a Paiporta.
Requisits d'accés
Poden acollir-se a aquest programa les persones majors de 65 anys o de 55 anys diagnosticades amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, dependents, empadronades a Paiporta, que han cessat en la seua activitat laboral per jubilació o incapacitat i que acrediten la necessitat social i econòmica d'acord amb els requisits que s'estableixen en la convocatòria d'aquestes ajudes.
Com i on fer la sol·licitud?
A l'Oficina Única de l'Ajuntament
Altres informacions
Anualment s'anuncia un termini de sol·licitud en l'Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.
Consulta els tràmits a la seu electrònica