EXECUCIÓ DE VIES CICLISTES PER A VERTEBRACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT SOSTENIBLE. (FEDER) (I.F.S. 2018)

 

COST DE L'OBRA:
112.554,81 €

ESTAT:
FINALITZADA

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FORCONSA
IMBESTEN GESTION
RAYSO SERVICIOS 2014

-
  

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres