CALENDARI DEL CONTRIBUENT 

 Calendari contribuient 2024
 

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
 Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció


IMPOSTOS

 Ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
 Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 Ordenança de l'Impost sobre Activitats Econòmiques  
 Ordenança de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

TAXES

 Ordenança de taxa per arreplega i transport de fem i residus sòlids urbans
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i selecció de personal
 Ordenança de la taxa de cementeris
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per - Prestació del servei de concessió dels instruments d'intervenció ambiental
 Ordenança fiscal taxa per llicències urbanístiques
 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació dels terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
 Ordenança de taxa per expedició de documents administratius
 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, vol i sòl
 Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis d'autogrua, i depòsit per a vehicles abandonats que obstaculitzen o dificulten la circulació en les vies del municipi
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades a través de voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
 Ordenança de la taxa per llocs, barraques, casetes de vendes, mercat i mercat ambulant espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries dels carrers i ambulants de rodatge cinematogràfic
 Ordenança fiscal reguladora de l'exacció del preu públic per assistència a activitats culturals i artístiques organitzades per l'Auditori i per utilització privativa o aprofitament especial dels locals, instalcion
 Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servici de publicitat en publicacions editades per l'Ajuntament de Paiporta
 Ordenança fiscal reguladora de preu públic per prestació del servici d'ensenyança, activitats formatives o lúdiques en els cursos, seminaris, escoles i tallers municipals
 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació dels servicis de celebració de matrimonis civils
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers automàtics en els fatxades dels immobles amb accés directe des de la via pública
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i ús de les instal.lacions esportives de propietat municipal i participació en activitats organitzades pel servei municipal d'esports
 Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del servei de menjar a casa

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 Ordenança reguladora de contribucions especials
 

SUBVENCIONS A ENTITATS

 Subvencions a entitats